50.000 Clicchi

50.000 Clicchi

 Malatrasposizione di “24.000 baci” di A. Celentano al raggiungimento dei 50.000 contatti di Malanova.it

Malalogo 50k cliks

 

Oohuu, a vui!

Sintiti bonu.

 Fu cu 50.000 “clicchi”

 ‘u nostru situ visitatu

  da quandu, ormai tri anni arretu,

  fu da nu’ atri sparmentatu.

     Cchiù di 50.000 “clicchi”,

  ru iornu chi ndi vinni ‘u spilu,

  e ‘u situ, comu a nu figghiolu,

  chist’annu già va’ all’asilu.

   E’ chinu ‘i cosi curiusi,

 sì, cu’ ndi voli assai ndi trova,

  già sunnu propria com’ e fungi,

  su MA-LA-NO-VA!

Pi ‘sti 50.000 “clicchi”,

  da Malanova, grazii ‘i cori,

  ‘u situ chi cu l’ironia

 pi cosi storti si siddhia.

  E’ chinu ‘i cosi curiusi,

  sì, cu’ ndi voli assai ndi trova,

  già sunnu propria com’ e fungi,

 su MA-LA-NO-VA!

  Pi ‘sti 50.000 “clicchi”,

  da Malanova, grazii ‘i cori,

  ‘u situ chi cu l’ironia

  pi cosi storti si siddhia.

    Pi ‘sti 50.000 “clicchi”,

  simu cuntenti pi camora,

  su iorna ‘i festa, già, pirchì

  ah, ‘sti 50.000 “clicchi”

  portunu nova fantasia,

  pi ‘sti 50.000 “clicchi”

  ‘sta canzuni la scrivia.

  Cchiù di 50.000 “clicchi”,

  ma nui ndi vulimu ancora….

 

                                                           ‘U Nonnu

*N.B.: clicchi=scigghitanizzazione dell’inglese click