Fica Sicchi

ficasicchi “I SCHIOCCHI ‘I FICA SICCHI”

INGREDIENTI: fica (ianchi e/o niri); suli ra ‘stati; cannella; caroffulu; scorcia ‘i rangiu sicca; schiocchi; carta oliata.

PRIPARAZIONI: Iazativi ‘i bon’ ura e ‘rruvati nta ‘na ficara (megghiu se è ‘a vostra).

‘Mpicciati ‘u panaru cu janciu nta ‘na rrama, cacciativi ‘i scarpi e, a scaza, ‘mpiccicati ru peri ‘ill’arbiru comu ‘na jatta serbaggia e cugghiti i fica cu pacenzia, turcenduli ru peri. Faciti ‘ttinzioni: munitivi chianu chianu, pirchì ‘i rrami ra picara su’ flessibili e, se cariti armacii armacii, nci sunnu ddu’ pussibilità se vi va’ bona, va faciti rrucciuliandu, ra lenza a’ testa a’ lenza a’ puragna e vi cumbinati com’ e’ Santi ‘i Rriggiu. Se no, vi putiti rrumpìri ‘a nuci ru coddhu.
It’ a stari attentu puru non mi vi stricati nte fogghi, ficara ficara, pirchì se no turnati a’ casa ‘rrussicati  e cu ‘na reazioni ‘i ‘llirgia chi pari ch’aviti ‘a rusulìa. Santu libbiranti r’ogni piriculu! cuntinuati a inchiri ‘u panaru, separandu ogni tantu ‘i fica cu ‘na fogghia ‘i viti (iati chianu, non sprafarati*), se no cu so’ latti ‘mbiddhunu e quando ‘rruvati a’ casa sunnu già gnagna.

Quandu ‘u panaru vi rici:, scinditi ill’arbiru ca stessa ‘ttinzioni ‘i prima, sciuppati ‘ncacchi paru i tralci ‘i viti ‘i chiddhi longhi e, ‘ntrizzanduli tra di loru (comu ddu’ jatti quando si sciarriaunu), ‘mbroscati** ‘a testa ru panaru, cusì ‘i fica non vi carunu strata strata. Se ‘mbroscati bbonu, tranquilli, cu ddhi fica putiti jari puru a’ ‘Merica!

Quando turnati, prima mi trasiti, truvati ‘na sparrazza (o semplici cascitti ra frutta, ‘i chiddhi a ‘na filtrata).
A’ casa, iapriti ‘i fica a ndui cu ‘n cuteddhu –ropu chi cacciastu a’ parti ru peri (raundi nesci ‘u latti)- manianduli chianu, mi raccumandu, a unu a’ vota, e stinditili nta sparrazza (o cascitta), in ordini pi rrighi o culonni (tipu matrici).
Attinzioni: mentri scartati, se ‘a scorcia non è propria virdi para ma prisenta spacchiceddhi ianchi, chiddhi allura mintitili ‘i latu e poi sarbatili nto frigorifiru: su’ bboni ‘i mangiari a menziornu.
Finiti i inchini ‘a sparrazza (o cascitta chi sia), colmando ‘u vacanti cu ddhi ficaceddhi picciriddhi, tundi, già menzi sicchi o in parti mangiati ri ‘ceddhi, canusciuti comu “scucciuliati”. A ‘stu puntu, mintiti ‘a sparrazza o’ suli pi 7-10 jorna, vutanduli e girandoli ogni tantu (com’ e’ patati) a sicundu ru gradu di ‘ssiccazioni.

‘Na vota chi su’ sicchi, pigghiati ‘i fica e lavatili leggiu leggiu, pi cacciari ‘a purbiri. Quindi, mintitili ‘n’atra vota larghi larghi o’ suli ma coprendoli cu nu velu, cusì restunu belli netti. Poi, ‘na vota sciutti, è ura mi si conzunu.

‘U conzu: ‘u conzu cchiù usatu è ‘na ‘mbischiatoria di cannella, caroffulu e scorcia ‘i rangiu sicca e fina fina. Tuttu ava essiri ridottu in purbiri e tinutu nta ‘na ciculatera qualsiasi.
Mentri ‘a fimmina pripara ‘u conzu, ‘u masculu ava jari mi trova nu scatulu, ‘a carta oliata (chiddha aundi ‘na vota ‘i putiari ‘ncartavunu ‘u prosciuttu) e i schiocchi.***

Quando tuttu è prontu si procedi cusì: si pigghiunu ‘na para i fica sicchi di dimenzioni simili (in lunghizza e larghizza), si cospargiunu di conzu (tipu quando si menti ‘u sali nto mangiari) e si ‘ccucchiunu tra loru, facendoli aderiri perbeni (‘i solitu ‘mbiddhunu suli, pu zzuccuru chi hannu). Quindi, ‘a fica sicca, ormai pronta, si ‘zzicca nta schiocca. Si ripeti ‘u stessu procedimentu pi l’atri coppii ‘i fica, finu a inchini tutta ‘a schiocca, e cusì cuntinuandu finu a chi finisciunu. Infini, ‘i schiocchi cusì priparati, si mentunu pochi minuti nto furnu. Mi raccumandu, basta ‘na vutata e ‘na girata (tipu ‘na cutuletta), finu a chi non su’ perfettamenti ‘ndorati.
Finuta ‘a ‘ndoratura, rassatili rifriddari. Quindi mintiti ‘i schiocchi nto scatulu, separandoli ca carta oliata non mi mbiddhunu e sarbatili nto stipu Sarannu “nto soi” a Natali quandu, ropu chi v’abbuffati, pi frutta, prima ru panettoni e ru pandoru, prima ‘ill’amaru, ‘i nisciti e ‘i faciti ‘ddivintari….