Scigghi(Ti)tani(c)

titanic

Trasposizione elettoral-dialettale di “Titanic”
(di F. De Gregori)  ….e fatti na cantata!!

 

 

 

 

 

 

 

 ‘A prima lista di voti  è china,

‘a sicunda nenti,

e ‘a terza mali forti si senti

e varda in giru mi trova cunfortu

pirchì iu tuttu stortu.

Sturiata e nta ‘n misi proposta,

pu scigghitanu chi cerca risposta,

a li domandi ch’ ‘a genti si faci

ma mi rispundi non fu capaci.

Sacciu sulu chi avi cinc’ anni

chi a Scilla cchiù nenti si movi,

‘a genti è chiusa e voli parrari

sulu ru tempu, s’è bellu o se chiovi.

E intantu cu ha vintu festeggia,

sorispazioni chi mancu li cani,

a patraternu ognunu s’atteggia,

a tutti bacia, stringendu li mani.

I vincituri poi fuiunu abbasciu,

sì, brinda tutta ‘na tavulata,

pi ‘na vittoria chi fu bella pi iddhi

ma chi pi l’atri, ahi!, fu ‘na lignata.

 

Ma cu ‘u rissi chi ccà si sta mali,

chi ru paisi non c’è nenti ‘i pigghiari

imu ‘a Marina e ‘a Chianalea,

imu San Giorgiu e poi Iaracari.

Nto Scigghiu aimu la nominata,

chi propria ccà si spaccau lu saccu,

a cu ndu rici nci ramu ragiuni,

ndi difindimu, non iamu all’attaccu.

Ccà ‘u mari cangia mmilli culuri,

i quandu brisci fin’ a quandu fa sera

e ogni annu mi ndi fannu cuntenti

pi quant’è nettu purtamu ‘a bandera.

Simu nu vantu pi tutta ‘a Calabria e

ra Costa Viola la perla ‘nvidiata,

ma non facimu mai ‘n piritu tundu,

puh! fora iabbu, o malachiamata!

‘A cosa è seria e non è generica,

nc’è cu non voli sintiri ‘sta prerica,

nc’è cu rici <

ccà jeu non ci ‘a fazzu, ora partu pa ‘Merica>>

O’ primu pianu ru vecchiu Palazzu

lu dadu è trattu nta tuttu ‘u Cumuni,

ma chi nci cunti? chi signi? chi spunti?

mancu ‘sta vota si cangia patruni.

Ora a cu’ ‘st’elezioni ‘i pirdiu

nci ‘oli nu pocu ‘a rraggia mi sbenta,

ma pi favuri, cu’ a iddhi scigliu

m’avi ‘a buntà non mi si lamenta.

E pi camora, dopu ‘sti votazioni,

aundi è sulu lu vecchiu ch’avanza,

megghiu far scorta di calamiddha,

sarannu forti ‘i duluri di panza.

Oh scigghitani, vuliti sapiri

mi staiu nto Scigghiu ora comu mi sentu?

Comu ‘n maritu cu ‘na bella mugghieri,

ch’ ‘a porta in giru, curnutu cuntentu!

E’ propriu ura mi si cangia, si spera

ma c’è cu non voli sintiri ‘sta prerica,

nc’è cu rici <

ccà non ci ‘a fazzu, ora partu pa ‘Merica>>.

Nc’è cu rici <

ccà non ci ‘a fazzu, ora partu pa ‘Merica>>.

Nc’è cu rici <

ccà non ci ‘a fazzu, jeu vaiu a’ ‘Merica>>.

 

 

 

‘U Nonnu