NEDA*

Iran_flag

 

Pi la strata griravi a china gula
e dill’amici ignurasti l’invitu
“Non vi schiantati, ‘na pallottula sula,
chi vuliti mi esti, ed è tuttu finitu”.

Filosufa, guida, cantanti, pianista,
lizioni pi ‘n viaggiu aivi pigghiatu.
‘U to’ cori battiva pi nu giornalista,
e p’a libertà, ch’era un sognu sarbatu.

Di la Persia ‘ntica, era sì trasparenti,
nta l’occhi toi ddha bellezza ch’incanta.
L’espressioni decisa, sveglia la menti,
di donna moderna, chi non si schianta.

Ma tu ch’avivi tanta strata da fari,
pi curpa ‘i ‘n vigliaccu, non certu d’un omu
non iasti cchiù avanti e t’avisti a firmari
nta strata chi oggi già porta ‘u to’ nomu.

Brusciari forti ‘u to’ pettu sintivi,
mentri la vita ddhà ‘n terra rassavi,
tu ancora figghiola, di virdi vistivi
e russu era ‘u sangu chi ra bucca sputavi.

Ru to’ Paisi, pi nu stranu dispettu,
completasti ‘a bandera di tri culuri:
o’ virdi e o’ russu, ddhu corpu nto pettu,
‘ccucchiau di la morti lu iancu canduri.

E ‘na bandera già tu ‘ddivintasti,
‘u to’ griru la morti non fermerà:
‘a to’ forza e ‘u coraggiu tu li rassasti
a ‘n populu in cerca di libertà.

*Agli iraniani, in ricordo di Neda Salehi Agha Soltan