ScanuSutra: SCANU AMA NESSY!

Source: img2.pict.com
    ..mi havi stu Bbabbu!
Ecco perchè aveva sempre voglia di fare l’amore in tutti i luoghi ed in tutti i LAGHI!
    


read full article