MalaStitichezza: u maru avi 3 anni che è da settatu e ancora nn rinesciu mi caca !!!XD

Source: turismo.reggiocal.it
    …chi sforzu!

..amaru cusapi chi duluri!    


read full article