O’ SCIGGHIU OR COMU SI STA?

Prendendo spunto dalla manifestazione di venerdi scorso, che ci auguriamo rappresenti un punto di svolta per la comunità scigghitana, vi propongo la malaversione di “Ma non ho più la mia città”, canzone di Gerardina Trovato, peraltro magnificamente interpretata dalla scigghitana Nina Longordo

 

Cu ddhi quattru to’ sciammissi
tu ru Scigghiu ti ndi iasti
“Ch’i munzogni non cumbattu,
ccà non s’usa cchiù ‘u rispettu”
Mi ricisti “Mi nd’ ha gghiri,
nci l’è fari a ogni costu,
ma chi ordini è mintiri?
ccà non ‘spettu, nenti è a postu.
Puru tu, pirchì non veni,
o’ Scigghiu ormai c’è sulu feli.”

Tu partivi ‘na matina,
ca valigia ‘i finta pelli,
pi circari la furtuna,
nenti cchiù ifattu nc’era.
E l’occhi no, non hai vutatu,
sì, evitasti di ciangiri
ma la ‘Merica, ch’è strana
ma la ‘Merica la ‘Merica!
Non vulivi avir bisognu
certu ‘i iari tu a New York.

E spessu pensu a tandu
ma ora staiu turnandu
“O’ Scigghiu or comu si stà?
Cu’ sà, cangiau ‘a genti,
ch’ i fatti ha cchiù rispettu
o è ancor cusì indolenti?”

“E non potti fari a menu
sì, ‘u sapivu ch’era dura,
‘chì o’ postu ru rispettu
o’ Scigghiu c’era sulu feli.
Sì circai a ogni costu,
di putiri ‘ssir migliori.
Ma grirava forti ‘i rraggia,
ma grirava com’ ‘a paccia
ddhà matina ccà rassava
suli, mari e lu me’ cori.”

E spessu pensu a tandu
ma ora staiu turnandu
“O’ Scigghiu or comu si stà?
Cu’ sa,  cangiau ‘a genti,
ch’ i fatti ha cchiù rispettu
o è ancor cusì indolenti?”
E spessu pensu a tandu
ma ora staiu turnandu
“O’ Scigghiu or comu si stà?”

Ma sintivu chi ‘i cangiari
c’era ‘u modu, tu putivi
nu paisi, tantu beddhu
sulu ‘a so’ billizza sfoggia
ma nu’ atri simu stanchi
ccà è ‘na verra, basta sangu
si po’ fari se si voli:
batti ‘a noia chi t’assali,
iza ‘a cura, fatti sintiri,
pur cu’ è fora si cunsola.

E spessu pensu a tandu
ma ora staiu turnandu
“O’ Scigghiu or comu si stà?
Cu’ sà, cangiau ‘a genti,
ch’ i fatti ha cchiù rispettu
o è ancor cusì indolenti?”
E spessu pensu a tandu
ma ora staiu turnandu
“O’ Scigghiu or comu si stà?”