MalaSayings: Culu ‘nci voli..

CULU ‘NCI VOLI, U SAPIRI NON GIUVA (Luck is all you need, knowledge doesn’t help) – by Mattanza via Borzac Oo

from Malanova.. in pillole!