MalaPanza: Limunata e limuncellu.

ovveru, ropu l’ approfitterolli ,nci voli u digestivu..

 

Aieri mi calaru i San Giuanni nu bellu panaru i limuni, biologichi DOC, e cussi pinzaia mi fazzu du cosi chi mi piaciunu assai: ca scorcia fici u limoncellu e cu zzucu u sciroppu i limuni ( comu o porcu…non ittaia nenti!) , cusì i stati candu faci caddhu non me mintiri mi spremu pi aviri na bella limunata dissetanti.

 

 Sciroppu i limuni

Difficoltà:puru i storti, ambasta chi su bravi spremituri!

Tempo: 20 minuti, chiù u tempu mi sa raffridda.

Ingredienti: un chilu e un quartu (1,250 Kg )i zucchiru, u zzucu i na recina i limuni belli rossi ( 1 litro di succo di limone).

All’opira:

Sprimiti cu tanta pacenza i limuni finu a chi rruvati a nu litru i zzucu. Faciti passari u zzucu i nu sculinu chi magghi fitti (filtrate bene con un colino a rete fitta) e poi mintitulu nta nu tianu cu zucchiru , girati bbonu cu nu cucchiaru i lignu e ddhumati.

Candu scassa u bugghiu ( quando inizia a bollire) rassatilu bugghiri pi 15 minuti , girandu ca cucchiara ogni tantu, e ca schiumarola cugghiti a schiuma chi faci e ittatila. Dopu ‘n quartu r’ura u sciroppu è prontu. Rassatilu riffriddari bbonu e poi u mintiti ‘nte buttigghi. Cu sta dosi nesci nu litru e menzu i sciroppu.

U putiti sarbari ‘nta nu stipu o ‘nto frigurifiru, cussì candu u vuliti u ‘mbischiati cu l’acqua e nciu offriti all’amici e all’amici i l’amici, sempri bellu friscu!

DSC05958

Limoncellu

Difficoltà: sulu pi ggenti pacienziusa…sava aspittari!

Tempu: avogghia! I candu u faciti a candu vu putiti ‘mbiviri ava passari almenu nu misi.

Ingredienti: a scorcia i ddhi famusi reci limuni i prima (quelli usati per lo sciroppo), 1 litru i spiritu ( alcool a 95°),1 kg i zucchiru, nu litru e tri quarti ( 1,75 l ) r’acqua .

All’opira

Lavati e stricati i limuni e poi mundatili tagghiandu sulu a scorcia gialla ( mi raccumandu sulu a gialla, pirchi u iancu è maru!). Mintiti i scorci ‘nta na boccia i vitru inziemi o spiritu e chiuriti fittu ( chiudete ermeticamente). Faciti ripusari u spiritu chi scorci o scuru nta nu stipu, e spirdittavvillu pi 10 iorna.

Passatu u tempu giustu, priparati nu sciroppu facendu bugghiri l’acqua e u zucchiru pi 5 minuti. Stutati , facitulu raffriddari e nto mentri pigghiati a boccia cu spiritu( va ricurdati a undi a mintistu reci iorna fa?).

Iapriti a boccia cu cautela, pirchi u sciauru chi nesci vi poti mbriacari!

Filtrati u spiritu chi ddivintau giallu, pirchì i scorci ittaru tutti i sciauri e i culuri ru limuni , e mbischiatulu cu sciroppu chi si rifriddau. Ratinci na girata e mintiti u liquori ‘nte buttighi. Cu sta dosi venunu chiù o menu 3 litri i limoncellu.

Mi rraccumandu mu chiuriti bbonu, mu faciti ripusari pi almenu 15 iorna e soprattuttu nommi vu mbiviti a na vota!

Candu u limuncellu è prontu i mbiviri, u putiti tiniri ‘nto congelatori pirchì tantu non si ghiaccia pirchì ‘ncè u spiritu, cusì candu u vuliti l’aviti sempri friscu, chi cala megghiu.

DSC05976

Arrivederci e iamu chianu chi bippiti…!

                                                                                                      Zia Fujiko