MalaPanza: Sciuri chini in pastella.

 

U sacciu, u sacciu, a camora stati pinsandu : “Zia ranou sciuri?”…ma sapiti chi è …a mia mi piaci cucinari ca stagiuni, candu è possibuli…! Sta rigetta chi vi rugnu a fici llautru ieri pa prima vota e mi piaciu propriu…a putiti usari pi sicundu a sira…cu na bella ‘nzalata i pumaroru…o comu antipastu…o addirittura cumu iapri-stomucu (aperitivu) candu vi pigghia ddha ‘ngulia…

Difficoltà: puru i figghioli…o quasi..

Tempo: na 20 i munuti…si mangiunu caddhi!

Porzioni: 20 sciuri…faciti vui…

Ingredienti: 20 sciuri i cucuzza (fiori di zucca o zucchina), 3 cucchiari i farina, 2 ova, 250 gr i ricotta, nu biccheri r’acqua tepida (180 ml circa),1 cucchiaru r’ogghiu, Sali, pipi, 50 gr i prosciuttu( o lici sutt’ogghiu, livi virdi…).

Pigghiati i sciuri, pulizzatili , lavatili sutta a ll’acqua e i sciugati ca carta i cucina .

Nta ‘n piattu fundu laurati a ricotta (sculatila bbona prima!)  cu i russi i ll’ova ( i ianchi ‘ndi servunu pa pastella!), u Sali e u pipi niru e facitili a crema.

Iapriti i sciuri a unu a unu e inchitili cu na cucchiarina i crema i ricotta e nu pezzu i prosciuttu ( mi raccumandu, cù delicatezza chi i sciuri si rumpunu!). Chiuriti u sciuri comu nu sacchettu e sistematili cusì fatti tutti nta nu piattu.

Nta sta fotu su cu intra a muzzarella e a licia…ma non va cunsigghiu a muzzarella pirchì friendu faci l’acqua!

DSC06000

Ora priparati a pastella. Caddiati l’acqua. Mintiti a farina nta na suppera, ggiungiti u Sali e ittati l’acqua nta na vota, girandu pi formari na pastella. Candu a farina s’ancorporau, mintitinci l’ogghiu, girati e faciti ripusari. Muntati i ianchi (gli albumi) beddhi fermi ( a neve fermissima) e poi i ggiungiti a cucchiarati ‘nta pastella, girandu i sutta a supra, delicatamenti.

DDhumati a pareddha cu l’ogghiu e candu è caddu ( ava friiri se mintiti na uccia i pastella!) pigghiati nu sciuri chinu, u passati ‘nta pastella e u friiti. Manu a manu chi i sciuri si culurunu cacciatili e i faciti sculari nta n’ piattu ca carta i cucina. Non va ‘mprissionati ra pastella, fimmini a dieta, pirchì e liggera…dui frittelli chi vann’affari?…chi vit’a urdiri?…E poi se u frittu è cu l’ogghiu extravergini a temperatura ggiusta (non ci faciti fari fumu!) su ponnu mangiari puru i figghioli!  DSC06022

A viriti a ricotta e u prosciuttu rintra u sciuri! Stuiativi i bavi e ssaggiati: I sciuri chini in pastella su pronti. BBonappitittu !

                                                                                                       Zia Fujiko