MalaPanza: La Scilletta…ovvero la Viennetta i nu autri

 

Pa vostra ruminica vi rugnu nu dolci bbonerrimu e facili facili , l’ideali mi ndi nducimu a bucca cu stu caddhu. Ora vui vi stati ddumandandu: “ ma se è pa ruminica pirchì a rigetta nda rù u sabbutu?” e ieu va rrispundu sobboto: pirchì ava stari almenu na nottata ndo congelatori…infattamenti esti nu gelatu…anzi pa precisioni, nu semifriddu.

A canusciti a Viennetta? Bè chista a chiamaia a Scilletta…vistu e cunsideratu simu pir diri veru si…mintendu l’ipotesi chi nui simu a Scilla…se erumu a Rriggiu macari a chiamava Rriggetta…o l’amici i Villa a ponnu chiamari Villetta (macari …ndavissi una…) e cusì via…

Difficoltà : pi ccantu è bbona è facili…se si faci tuttu comu va fattu…

Tempu: na menz’ura + na nottata nto congelatori.

Porzioni: Circa 12 porzioni.

L’attrezzatura: Pi fari stu trochettu aiti bisognu i nu stampu rettangolari, tipu chiddu ru plum-cake (non è na mala parola!). Cu sta dose usaia nu stampu 11×30…quindi se ll’aviti chiù picculu vindi rresta.

Ingredienti: menzu litru i panna chi si munta, 3 ianchi i ll’ovu (3 albumi), 100gr i zucchuru (se llaviti a velu è mugghi),100gr i ciucculata nira (fondente),50 gr i granella i nocciola (mancu chista è na mala parola…), 6-8 cucchiari i caramellu ( u putiti ccattari già prontu…se no vu nzignu a prossima vota!).

All’opira:

Prima i tuttu squagghiati 70 gr i ciucculata a bagnomaria, a focu mbasciu.

Cu frullinu elettricu ‘ncuminciati a muntari i ianchi i ll’ovu cu nu pizzicu i Sali. Ropu 5 minuti ggiungiti u zucchuru e continuati a muntari pi nnautri 5 minuti, finu a chi non ddiventa iancu , lucidu e fermu.

Ora muntati a panna cu frullinu…mi raccumandu, mi munta bbona avi ssiri fridda ru frigurificu: chiù è fridda e mugghi munta. Candu è bella muntata comu a nivi, mbischiatinci a crema ri ianchi e girati delicatamente cu na cucchiara i lignu, i sutta a supra, finu a chi i dui ddiventunu na sula crema.

Ora pigghiati u stampu rettangolari e mintitinci na para i cucchiarati i crema ianca e faciti nu solu lisciu. Poi mintiti na cucchiarata i ciucculata scuagghiata…cusì DSC06074

Poi dui-tri cucchiarati i caramellu e un pocu i granella i nocciola.DSC06077

Chistu è u primu solu. Ripititi tuttu cosi facendu nautru stratu i crema ianca, poi i ciucculata caramellu e granella. Finiti cu llurtimu solu i crema e zziccatilu sobboto ndo congelatori.

Dopu na nottata (puru cchiù se è possibuli…) pigghiati u stampu , passatulu sutta all’acqua tepita ( per facilitare l’estrazione del semifreddo…)e giratulu supra sutta nta nu piattu ….Nisciu? se non nisciu, rassatulu cacchi minutu e ripruvati.

Ora u putiti decorari comu cchiù vi piaci: ieu mintia granella, caramellu e ciucculata nira squagghiata a bagnomaria. DSC06078 

Rimintitulu nautra menzurata ndo congelatori e poi sirviti.

DSC06079

 Chi vindi pari? Autru chi Pariggetta!

 

 

AGGIORNAMENTU (a tipu corsu chi si fannu i merici e i prufissuri…)

Chista è a’ varianti pi cù nci piaci a frutta: amposta ra ciucculata nira mintiti a ciucculata ianca, amposta ra granella i noccioli nci mintiti chiddha i pistacchiu e amposta ru caramellu mintiti u sciroppu i frauli (fattu da me medesima!)…ncacchi fraula pi decoru e eccu a vui a

Scilletta chi frauli!

DSC06199

 

DSC06193

DSC06194

   AGGIORNAMENTO : eccu a vui a Scilletta al caffè [con gelato al caffè, granella di mandorla, cioccolato gianduia e sciroppo al cacao (sempri ra mè riserva personali…)]

Allura aiti bisognu puru i nu paccu i biscotti (tipo togo …) e poi , cal’è a truvata geniali???? Vi rricurdati i famusi 3 ianchi i llova??? E i russi chi fini facivunu? LLiuma piazzari in cacchi manera…Ora nci truammu u postu! Pi fari u gelatu al caffè infatti muntati i russi (tri) a crema cu menza porzioni i zucchiru, nci ggiungiti du belli tazzini i cafè friddu, e poi sta crema a mbischiati e ianchi a nivi e a panna muntata! Figghioli cu sta bbotta mi pigghiunu mi lavuru o Gordon ble!

DSC06274

DSC06284

 DSC06286

 

                                                       &
#160;                                                                   Zia Fujiko