MalaPanza: i Supercannelloni i mè soggira

Bongiornu e ben trovati! Allura, sti feri? Vi scialastu, va sciacquariastu a trippa a mari (parru chi riggitani…ihihih)? SI? Puru ieu! Ma comu tutti i cosi belli, puru i vacanzi finiru e tuttu ava turnari a normalità (..e se non torna c’è sempri nu capu, nu boss, nu superiori…inzomma nu ruppi pa…. ehm , nu bravu cristianu, chi vu ricorda chi sò messaggimailbattutitiratiiricchi …chi è ura i ricuminciari!).

E quindi eccumi cca, ripusata e sbrunzata ropu a stati, cu na bella ricettuzza pa ruminica chi veni:

i Cannelloni i mè soggira!

U titulu non è a casu, pirchì a ricetta ma resi propriu me soggira, maestra rinomata i cannelloneria da anni e anni… e finalmenti ropu tantu, circa 15 anni i nzistenza, finalmenti riniscia mi mi fazzu rari a rigetta. Ricimindi una e ricimundi nautra…chista è a rigetta ri festi (compleanni, natali e sant’a RRoccu)…e siccomu simu tutti a so casa…l’onori mi faci 80 cannelloni a bbotta nciu rassava a me soggira volentieri…

Eccu a vui i dosi pì 30 cannelloni:

2 litri i sugu liquidu(ca carni, fattu ru iornu prima, se è troppu fittu u llungati cu menzu biccheri r’acqua! ), 200gr i furmaggiu parmigianu macinatu non troppu finu, 300gr i galbanina (ovveru proula galbani), nu paninu i du iorna macinatu rossu, i cannelloni, nu pugnu i pisella (puru surgelata va bbonu), menzu chilu i carni macinata.

All’opira:

Mintiti a carni macinata  nta na pareddha, cu l’ogghiu e ncocciu i sali mi si coci pi na recina i minuti, quindi nci uniti na para i cucchiarati i sugu chi priparastu u iornu prima, e a faciti nzapuriri, pi na para i minuti, quindi mintiti u pugnu ra pisella e faciti cociri .

Tagghiati a galbanina a quatretti e  macinati u paninu  .

DSC06323

Nta na bella suppera mintiti a carni macinata cotta,

DSC06325

poi ggiungiti u furmaggiu rattatu, a muddhica frisca e a galbanina. Se servi ggiungiti ‘n coppinu i sugu e mpastati tutti cosi inziemi.Ora u conzu è prontu!

DSC06328

 

Inchiti i cannelloni cu stu conzu, belli a pressioni, tutti i 30.

DSC06334

Pigghiati na teglia, nci mintiti na para i coppini i sugu e poi sistemati i cannelloni.

DSC06335

Cumbigghiatili cu nautra para i coppini i sugu e nu pugnu i furmaggiu.

DSC06338

Mintitili nto furnu pi 30-40 minuti a 180° .

DSC07363 

Cu sti supercannelloni stati bboni na iurnata, finu a sira!

                                                                                              Bonappitittu e bona ruminica!

                                                                                                      zia Fujiko