MalaPanza: due classici per tutte le stagioni: pasta ca fasciola (frisca!) e purpetti i mulingiana.

 

Eccu a vui dù classici ra nostra tradizioni suddola…e non sulu…ricimu mediterranea in generali:

in primis PASTA CA FASCIOLA, ma chiddha frisca ….chi ma calaru ra Mulia…OHU! ndippe mmundari 20 kg!…comu pirchì? Ma congelu , cusì o ‘mbernu nda scialamu cu nu bellu piattu i chisti!….nonostante le conseguenze ….ricimu cusì ….metereologiche! Ma vuliti mentiri a sustanza i stu signor legumi??? ….e se puru avi un cuarche effettu collaterali… voli riri chi chiurimu n’occhiu…anzi ….u nasu…

in sicundis PURPETTI I MULINGIANA, gentilmente richiestumi da persona altolocata…. e comunqui sempri graditi nda me tavula.

U sacciu, u sacciu chi tutti i sapiti fari sti rigetti, ma hieu vi ricu comu i faci a zia… apoi vui mi putiti riri se i faciti i stessi o cangiati ‘ncaccosa…. e poi pinzaia puru mi fazzu nu ripassu ri basi, i ll’abc, ri vocali e ri consunanti…. macari è utili pi sposini, i singuli o i giuvinotti chi crisciunu!

PASTA E FASCIOLA

Ingredienti :  400 gr i fasciola frisca a culuri (borlotti) già mundata, na patatedda, menza cipuddha, na carota, putrusinu, ogghiu, 200 ml i passata i pumaroru, pasta curta (italeddha o ramigna o spaghetti rrutti).

All’opira: Mundati a carota , a patata e a cipuddha  e tagghiati a dadini (a carota rassatila sana) e mintiti tutti i virduri ca fasciola nta na suppera.

DSC07610 DSC07611

Mintiti a bugghiri l’acqua nta nu tianu e mintiti i virduri tagghiati, u putrusinu e a passata e faciti bugghiri. Dopu na menz’urata ggiustati i sali e rassati cociri cu cumbogghiu pi nautra urata…ssaggiandu ogni tantu. Candu a fasciola è cotta ma no sparinata, cacciati a carota (apposta va fici rassari sana!) u nu coppinu i minestra e i passati o i frullati.

DSC07612 DSC07613

Mintiti a pasta e facitila cociri ca minestra i fasciola, ggiungendu n’cacchi coppinu r’acqua si servi. Candu è al denti, mintiti du –tri cucchiari r’ogghiu e u purè i caroti ( chi non si faci pi fari mangiari i virduri e  figghioli! ) …e faciti finiri i cociri.

DSC07614

Sirbiti cu na ina r’ogghiu.

DSC07616

 

PURPETTI I MULINGIANA

Ingredienti: dui-tri mulingiani, tri pugna i furmaggiu parmigianu, muddhica sicca, agghiu, bascilicò, pipi niru, n’ovu , ‘n pugnu i farina i paniculu e 30 gr i proula (facoltativi).

All’opira: Scaddati a mulingiana cu acqua e sali, sana, facendu i soliti tagghi comu pa mulingiana a pruppu,

DSC07594 DSC07595

sculatila bbona chiù fitta chi putiti ( mi raccumandu ma faciti riffriddari!), e poi a ‘mpastati cu furmaggiu, l’agghiu , u bascilicò, u pipi , e a muddhica sicca, cantu vi ndi cercau mpastu…chi ava essiri moddhu, ma non vi preoccupati pirchi è normali.

DSC07602 

Pi urtumu sbattiti l’ovu nta n’ piattu ( i plastica se llaiti…cusì u ittati e non vi fetunu tutti cosi…:D) e ndi mintiti MENZU (no cchiu!) nto mpastu e u faciti ncorporari.

Faciti ripusari na urata u mpastu ndo frigurificu e poi faciti i purpetti .Ieu i fazzu puru mintendu intra ogni purpetta nu pezzu i proula e passandu i purpetti nda farina i paniculu…e vi cunsigghiu mi faciti tutti i dui versioni, classica e ripiena…pirchì meritanu! I viriti? A sinistra i purpetti classich e a destra chiddi niù verscion….

DSC07604

Ora friitili e mangiatavvilli tepideddhi…vardati comu scula a proula filanti!

DSC07609

Bonasirata e bonappitittu!

 

                                                                                                                    Zia Fujiko