(A)IPPI

(trasposizione scigghitana di “Creep” dei Radiohead)

 

E ti viru ccà fora,

chi occhi chi hai!
ruci su’ com’ o’ meli,
bella, o’ iocu nci stai.
Cu ddh’ occhi mi sfidi,
punti iatu, d’accordu,
ieu su’ fattu mali,
tu gioia riali.

‘U iocu (a)ippi, ma cu tia, perdu,
chi si’ bella quandu riri!
Non t’ ’u pozzu diri.

Com’ o’ suli di Marzu
ropu ‘a nivi sì nci ‘oli,
‘spettu li to’ risati,
‘spettu sì ddhi paroli.
Ma ieu subitu ‘u ‘ntisi,
no, nenti cangiau,
tu gioia riali,
ieu su’ fattu mali.

‘U iocu (a)ippi, ma cu tia, perdu,
chi si’ bella quandu riri!
Non t’ ’u pozzu diri.

Oh, Oh, sì, cusì pavu pegnu
Sì, randi ‘u pavu!
Sì, randi, randi, randi!
Randi.

Iucar ieu non seppi,
non c’è confrontu:
tu gioia riali,
ieu su’ fattu mali.

‘U iocu (a)ippi, ma cu tia, perdu,
chi si’ bella quandu riri!
Non t’ ‘u pozzu diri.

Non t’ ‘u pozzu diri.