MalaPanza: Cuntra a crisi nui RICICLAMU!

 

Bonasira e bentruati a tutti. Oggi vi vogghiu nzignari du rigetti veramenti speciali, non sulu pirchì su’ bboni averu, ma chiussai pirchì su fatti cu chiddhu chi resta chi mbeci mu ittamu u facimu ddivintari bbonu e ndu mangiamu! A cucina ru riciclu era a basi ri nostri nonni mediterranei…: candu mai si ittava a rrobba i mangiari???? Oggi mbeci spissu e bulanteri o pirchì facimu mossi, o pirchì ccattamu troppa rroba e a facimu scariri nto frigurificu, ittamu troppu…autru chi i scorci!

Ogni mamma i famigghia di sicuru avi i sò picculi trucchi pi riciclari macari ‘nacchi piattu i troppu…e ieu vi mmustru dui ri mei ( chi ponnu aviri milli varianti estemporanei!).

A prima rigetta va bbona mi riciclamu a pasta ianca ( ma puru se è mmostru cunduta va bbona u stessu). Poti capitari infattamenti chi pa prescia o pi distrazioni (o se aviti a bbilanza sbilanzata o l’occhiu mirru…) candu ittati a pasta nto tiano vi fuji a manu e o postu i 300gr ndi mintiti 400 ….o cchiù! Nta sti casi a prima regula è “NA CUNDITI TUTTA”, ovveru candu a sculati, na ittati a mmuzzu nto sugu, pirchì tantu 100 i chiù o 100 i menu….pirchì spasciati puru chiddha chi vi serbi se facistu u sugu cuntatu e vi ritruvati cu menzu chilu i pasta lavata, dunquipercuiquindi, o postu mi vindi rresta 100gr, i figghioli i primi va rassunu e vindi rrestunu 300( vistu chi vostru maritu ra fami si mangia puru i tauli, quindi a soi sa mangiau i sicuru!!).

E poi a pasta ianca è cchiù versatili…infattamenti , per esempiu, a sira  nci putiti fari chisti:

FRITTELLE DI PASTA

Ingredienti: a vostra bella pasta scaddata ianca, ‘n ovu o cchiù, a sicunda ra pasta, a occhiu (possibulmenti no usati chiddhu mirru chi usastu a menziiornu pa pasta…ehehehe), sali, pipi niru e se vuliti pocu furmaggiu rattatu (ma propriu pocu!).

 

Sbattiti l’ovu cu sali, pipi, e u furmaggiu, nda na bella suppera capienti, quindi nci ittati rintra puru a pasta e a faciti ncorporari.Poi mintiti l’ogghiu nta na pareddha e candu è bellu caddhu, pigghiati a pasta a furchettati ( o a cucchiarati se è curta) e faciti i frittelli .

DSC08350 DSC08352

Ieu i fici chi tagliatelli, ma vui putiti usari spaghetti, pastina, cannarozzi….chiddhu chi vuliti.

Faciti friiri bbonu i tutti i du lati  mi su belli croccanti e sculatili nta ‘n piattu cu nu fogghiu i carta i cucina.

DSC08354

Vi garantisciu  chi i figghioli i primi si llaparu nda nnenti!

 

A sicunda rigetta a fici ca ndu mi rristau u risu ca pisella i menziiornu, pirchì mmostru i mossi l’unu  ( X tri figghioli = rristau nu piattu i risu e pisella).

DSC08430

Cusì a sira CCHIU’ CURCHE’ alla pisella PI TUTTI!!!!!

Ingredienti: Puru ccà u risu comu ll’ aiti ( iancu, russu, virdi, ca cucuzza, ca nduja…), u solitu ovu, furmaggiu parmigianu (na para i pugna),ncacchi pezzu i proula chi va rristau nta ll’angulu ru frigurificu sula e scunzulata,  e poi a me solita muddhica i paniculu pi mpanari.

 

Mpastati u risu cu l’ova, u furmaggiu , a proula e ncocciu i sali.

DSC08432 DSC08433

Poi faciti i curchè o purpetteddhi picculi, tipu rangini, e  i mpanati nta farina i paniculu ( o puru nta muddhica, comu vuliti).

DSC08435 DSC08436

Friitili belli belli, sculatili nda carta i cucina e sirbitili caddhi caddhi.

DSC08440

Viriti comu non vi rassunu mancu u piattu, garantitu!

                                                                                                   Zia Fujiko