UN SONU NTA NOTTI

Alessandro Sala-Il suono della notte
tratto da www.alesarte.it/

Da chi ‘u iornu brisci la prescia t’assali,
ti iazi e ‘a facci com’ ‘a iatta ti lavi.
Poi nesci e va’ ddrittu, fa’ a memoria la strata,
‘a to’ testa è ‘n rioggiu chi scandisci ‘a iurnata.
Se chiovi o c’è ‘u suli, quasi mancu lu sai,
pirchì l’occhi o’ cielu non li iazi mai.
Ma fui, sì t’affanni, quasi perdi lu sciatu,
curri tu com’ a ‘n trenu ch’ ha ‘u binariu signatu.
Poi ‘rriva la sira e ‘a to’ cursa la smetti:
tiri ‘a linia, ti fermi, pensi, rifletti.
E riviri tu ddh’occhi, ddha risata risenti
chi, sbituatu, ti parsi chiddha di ‘n conoscenti.
Ma la vista ti sciali, su’ cuntenti ‘i to’ ricchi,
parti ‘na sinfonia chi ndo cori ti zzicchi.
Già, pirchì ddha risata e ddhu sguardu sinceru,
ti li sa donari sul cu’ è amicu veru.
E mentri ti culla nta notti ddhu sonu,
tu non ‘spetti atru: mi ricambi lu donu!

Articulo originale by ‘U NonnuBlog – UN SONU NTA NOTTI