MalaPanza: Tacchinu cunzatu pi festi ….e pi lauranti!

 

Bonasira e bentruati. U Natali s’anvicina e a nautri 15 iorna simu già a Viggilia! Allura, comu iamu a preparativi??? U facistu u prisepiu??? E l’arburu puru? E i rriali?…o siti i chiddhi chi sa rricordunu u iornu prima? Pu mangiari vi pozzu rari na manu i iutu…ma pi rriali vita rricurdari suli! Maritu…mugghieri…figghioli…nonni…zii…cuggini…amici…cumpari e cummari…no no…basta! Mi lori a testa! Stannu rriali simbolichi chi ncè a crisi e simu tanti…macari ambeci facimuli nui chi nostri santi manuzzi…comu si usava na vota : nu dolci, biscotti, marmellati, pisci sutt’ogghiu, turruni, petrali…ah chi belli tempi! Ora si non è firmatu non mbali…se non è i cacchirunu no vonnu…e poi parrunu mali ri cosi i sicunda manu…!

Vabbò iamu a rigetta…oggi sicundu piattu ru nostru cenoni ra festa:

 

 

TACCHINU CUNZATU PI FESTI

Ingredienti: na coscia i tacchinu disossatu , 8 fetti i pancarrè macinatu o puru nu paninu stantivu i pochi iorna, du ova, na para i cucchiarati i pistu, 100gr i murtateddha o prosciuttu cottu, 80 gr i proula nta na fetta,menzu biccheri i vinu iancu, ogghiu, sali, rusmarinu, carota, cipuddha, putrusinu, burru, pancetta a cubbetti.

 

Pigghiamu a coscia, a iaprimu e a salamu, quindi a sponziamu ca muddhica cunzata cu l’ogghiu, l’agghiu e u sali. Facimu nu bellu stratu e nci mintimu puru na para i cucchiarati i pistu

DSC08911aDSC08913a

Supra a muddhica nci mintimu nu stratu i murtateddha e supra ancora na frittata fatta chi du ova.

All’urtimu tagghiamu a proula a pezzi longhi cantu a carni e a mintimu all’iniziu ra fetta. Ora simu pronti pu ncuddhuriamentu; Ncuddhuriamu a carni cunzata e a taccamu fitta fitta cu spau pu mangiari ( ma raccumandu…nommi pigghiati chiddhu pi ttaccari u pumaroru!).

DSC08915a DSC08919a

Mintumu a carni nta na teglia cu l’ogghiu, u putrusinu, a cipuddha ,a carota, u rusmarinu, a pancetta, u burru a pezzaceddhi, u vinu iancu e u sali.

Nfurnamu a 180° pi na urata , cuntrullandu nommi si sciuga troppu.

DSC08944a

DSC08932a

Bonappitittu e ndi virimu a prossima cu dolci…e chi dolci!

                                                                                                     zia Fujiko