MalaPanza: …pirchì ieu a Scilletta llaiu nto cori!

 

Bonasira a tutti. A nautra para i iorna è S.Valentinu! Nciù ccattastu u rrialu o vostru zzitu??? ….E vui masculeddhi i sciuri mi rraccumandu! Non criru chi mancu ddu rrighi sgrammaticati nci scriviti a vostra mugghieri?! Viriti chi pi na fimmina è mportanti mi si viri du paroli scritti…non vu spirditi!

Turnandu a nui…. Va rricurdati a Scilletta? Si, si propriu chiddha fatta cu gelatu e un caramellu chi tantu vi piaciu sta stati. Ieu a Scilletta llaiu nto cori, pirchì è bbona, pirchì è a malarriggetta chi chiù vi piaciu e pirchì mi fici vinciri puru nu premiu! Allura pinzaia…pirchì na facimu puru i mbernu? Macari pi San Valintinu…E cusì mintia a Scilletta nto cori e chistu è chiddhu chi nisciu! Bon Sanvalintinu a tutti e vulitivi BBENI sempri, non sulu nta stu iornu!

 

3

SCILLETTA NTO CORI

Pi 8 cori: 2 ianchi i llovu, 70gr i zucchuru, 250ml i panna, 100gr i ciucculata nira o 70% i cacau (non è na mala parola!), caramellu, granella i nuciddhi, mareni ngiloppati e sciroppu i marena, rhum.

Prima i tuttu faciti fundiri a ciucculata a bagnumaria e cu nu pinnellu spinnillatila nte furmi i siliconi a cori. Mintiti i furmi nto congelatori pi 5 minuti e poi i nisciti  e i spinnellati ranovu e i rimintiti o friddu. Muntati a panna e ggiungiti na cucchiarina i rhum.

Muntati i ianchi i llovu cu zucchiru a velu, quindi mbischiati li ca panna usandu nu cucchiaru i lignu, delicatamenti. Pigghiati i furmi chi cori e inchitili a mità cu gelatu, poi nci mintiti nti 4 na para i cucchiarati i caramellu e nu pocu i granella e nti llautri 4 na marena e na cucchiarata i sciroppu. Inchiti i furmi cu ancora gelatu e mintiti tuttu cosi nto congelatori pi 6 uri almenu.

14 4

Attenzioni candu spurmati i cori ri furmi pirchì su delicati e si rumpunu.

 

7

Bon San valintinu a tutti e a prossima!

zia Fujiko

 

 

 

A rigetta in italianu a truati cca: http://laricettadellafelicita.blogspot.com/2011/02/il-mio-cuore-su-di-un-piatto-dargento.html