MalaPanza: Trusci i caulu chini.

Bonasira a tutti! Comu a passastu a settimana? Tuttu bbeni??? Ieu cusì cusì… ippi i figghioli malati! Sta caula i nfurenza ndi pigghiau bboni bboni. Tuttu u mundu è malatu…. i scoli si sbacantaru nta na para i iorna…poviri criaturi! E ch’è brutta  asparti: frevi a 40, tussi e raffridduri! A me figghia cchiù piccula, chiddha chi s’a sperdi mi mangia se non nciù ricu, si fici piccula piccula….. e cu ll’occhiceddhi ncircati, bella mia!

A sicunda novità è chi cuminciau u Festuivalli … vu stati virendu???? Ddhu Morandi mi piaci propriu chu ddhi manuni…ma cantu llavi randi ddhi mani????Ahhhahahaha…. e ieri sira , vu viristu a Benigni??? Chi bellezza, chi paroli belli chi dissi , binirica! E chi cultura chi avi ! Se i maestri i scola a storia ncià mparaunu cusì e figghioli, a sapivunu tutti a numiru unu! Nda ‘n quartu r’ura ndi fici rricurdari cantu fummu mportanti nta storia ru mundu e cantu ima essiri cuntenti i nasciri nta nostra nazioni… nonostanti i nostri guvernanti stannu facendu i tuttu mi ndi fannu virgugnari ravanti o mundu! …forsi rruau l’ura mi ndi ramu na bella russigghiata tutti!

Ora passamu a rigetta: è facili facili, bbona e faci bbeni

 

DSC09971

TRUSCI I CAULU CHINI

Ingredienti: 6 belli fogghi i caulu (verza), 200gr i ricotta, nu russu r’ovu, na cucchiarata i parmiggianu,sli e pipi, tri fetti i prosciuttu cottu, na para i cucchiarati i passata i  pumaroru, cipuddha e ogghiu.

 

Prima i tuttu nci ramu na scaddateddha ‘e fogghi ru caulu, na calata e na nchianata. Poi priparamu u mpastu: mbischiamu a ricotta, u russu i llovu, dali, pipi, furmaggiu e prosciuttu tagghiatu finu.

Cu stu mpastu imu a inchiri i fogghi: pigghiamu na fogghia, a llargamu, o centru nci mintimu na bella cucchiarata i conzu e poi a ntrusciamu e a chiurimu comu a nu rrialu i Natali e a ttaccamu cu spau i cucina.

DSC09938 DSC09944

Candu finimu i ttaccari tutti i trusci , facimu suffriiri a cipuddha cu ll’ogghiu, ggiungimu a passata i pumaroru e facimu cociri na para i minuti, poi mintimu i trusci i caulu e i facimu cociri cumbugghiati pi na menzurata….ma rricurdamundi mi giramu a menza cottura.

DSC09974

Bonappitittu a tutti vui e rricurdamundi sempri chi ima ssiri onorati i essiri italiani, non ncimu a permettiri a nuddhu mi ndi sbirgogna , quindi izamu a testa e russigghiamundi!

zia Fujiko

 

A ricetta in talianu a truati cca: http://laricettadellafelicita.blogspot.com/2011/02/eh-che-cavolo-atto-secondo-litalia-si.html