MalaPanza: Facci i…. Maccu!

Non diciti nenti pirchì tantu u sacciu già : no, non vi bbandunaia! Mai! E’ sulu chi tra na cosa e nnautra, a figghiola ch sava ffari a comunioni, rrobbi e bumbuneri, festi e festini a scola chi finiu l’annu, giti e gitareddhi… inzomma u tempu passau e maggiu vulau!

Ma scusu cu tutti pa trascuranza, ma a sparti i chistu ncè puru u fattu i me niputi… comu cali niputi? Ma niputi Fujiku iuniur, chi si iapriu nu blogghi i cucina e m’a ‘nzurta sempri pi aviri cunsigghi…Zia ccà…. zia ddha….. e comu si faci chistu…..e comu si faci chiddhu… e inzignimi sta rigetta…. e haiu stu problema…. e u furnu non mi funziona… Inzomma nu calìu!

Comunquementi… a gentili richiesta… oggi facimu u Maccu, ma chi favi frischi chi me soggiru mi calau ra mmunti.

Ingredienti: menzu chilu i favi frischi senza occhiu e senza scorcia, cipuddha, na pumaroreddha matura, ogghiu i liva , pipi bruscenti e se vi piaci, finocchiu serbaggiu.

Facimu suffriiri a cipuddha cu l’ogghiu, mintimu i favi e facimuli fari a focu vivu pi na para i minuti. Ggiungimu a pumaroru a pezza e giramu bbonu, ggiungimu u  sali e nu biccheri r’acqua e mintimu u cumbogghiu. Facimu cociri i favi a focu mbasciu e ogni tantu cuntrullamu a cottura e scacciamu i favi. Cuntunuamu a fari cociri finu a chi non ddiventunu moddhi moddi, a maccu pi l’appuntu. GGiungimu u pipi bruscenti, u fnocchiu serbaggiu e nu filu r’ogghiu e sirbimulu: na poesia!

 

 IMG_4880

IMG_4888

Ora vi salutu e speriamu mi rriva viatu sta stati, chi stu tempu cangia ogni mmostru! Mi pari marzu, autru chi giugnu! E poi…. du bagni non di ll’ima a fari?

 

                                                                                                                                                                Zia Fujiko

Se vi vuliti leggiri a rigetta in talianu ha truati cca: http://laricettadellafelicita.blogspot.com/2011/03/un-piatto-dal-sapore-antico.html