PASSIANDU PA’ FIERA I SCILLA…

A settimana passata a Scilla ficiru pa prima vota na fiera ru mangiari, i l’artigianatu e i tanti autri cosi belli. No sapiuvu? Mancu ieu… ‘u seppi all’urtumu… infattamenti fu nu piccatu chi tanta ggenti no sapiva! Ma macari ieu sugnu gnoranti e non sacciu , ma pot’essiri chi na rraggiuni c’era se no rissuru in giru tantu assai…. Comunqui, a fera si fici nda tri iorna, venerdì sabbutu e ruminica ru Corpus Domini… e dicu ieu, ndaiva iorna? Giustu giustu nto iornu chi passiunu u Signuri llaivunu a ffari? Chi i genti erunu tutti ampestru o Signuri e fiera non di vitturu. Rassamu perdiri…pirchì macari ieu sugnu gnoranti e non sacciu, ma pot’essiri chi na rraggiuni nc’era. Pi turnari o nostru riscursu i prima, venerdì i stendi iapriunu e cincu i pomeriggiu…. sutta o picu ru suli ra chiazza…. ma macari ieu sugnu gnoranti e non sacciu , ma pot’essiri chi na rraggiuni c’era. I stendi erunu cugghiuti a tri parti: a chiazza, o casteddhu e nta chiazzetta i Portu Sarbu. U vernerdì non ci iaia… troppu caddu…. ma i stendi erunu iarmati i menzi…. cusì mi rissi tra mia e mia, tornu rumani chi magari ancora non rrivaru tutti.

Sabbutu e cincu precisi fuja a chiazza… i stendi erunu chiusi. Spetta spetta spetta si ficiru i cincu e menza….nenti. Manvicinaia a nu cristianu e nci spiiaia: “Principali scusati…ma a chi ura iaprunu i stendi?” “ Sapiti chi è…. faci caddu… e siccomu aieri ri cincu a genti vinni ‘e reci… dicidimmu nuatri ra chiazza mi iaprimu pi setti…” . Certu u povirettu aiva puru i sò raggiuni….. e cusì mindi calaia o Casteddhu…( dha almenu c’era u friscu! ). E setti nchianaia ranou a chiazza e e sette e menza era pronta pu ricovuru d’urgenza… a peri e cu ddu caddu…!!!!!

E siccomu i cosi chi si virunu cu l’occhi su centu voti megghiu i chiddhi chi si cuntunu, vi rassu i fotugrafii ri cosi chi mi piaciru chiùssai…. e poi all’urtumu na sorpresa….

U pipi bruscenti….. ma u sapiti chi a Peddhuru nc’è n’Accademia ru peperoncinu????

 

Chisti sunnu i vini ra Costa Viola….Ndavi unu chi si chiama Scilla, unu Armacìa e unu Costa viola propriu!

 

 

A suppizzata non putiva mmancari… e puru a ‘nduja… E i chista nto tubettu chi ndi riciti?

 

 

 

Furmaggi  i tutti i maneri….

 

 

Salami ru porcu niru… u nostru calabrisi DOC!

 

I lauri i nu gruppu i ggiuvini chi si chiama Associazione di Arte e Cultura “ Giardino delle Maioliche”

 

 

 

e chistu è u sapuni i casa, fattu in diretta pi nostri occhi.

Ora vi vuliva fari na proposta: pirchì non mi segnalati l’aziendi picculi e randi ri vostri parti, chiddhi chi fannu cosi bboni e casalori, furmaggi, pani, salami, cunservi…frutta bbona ggenuina… tuttu chiddhu chi vi pari bbonu chi mancu i cani. Mandatimi u nomi, l’indirizzu e nu telefunu o na mail aundi mi pozzu truari, e cuntatimi chiddhu chi fannu i bbonu… chi a zia vai e i trova e poi ndi parramu cca, cusì i facimu canusciri a tutti. Segnalati all’indirizzu i Malanova (x.malanova@gmail.com)  oppuru o mei (legend71a@libero.it).

Va spettu, a vui e e vostri amici!

Zia Fujiko