‘U iocu ca’ papira!!! – by U Figghiu i Saru

L’atra sira mi ritruaia cu l’amici mei pi na mangiata, e tra na parrata e natra ndi mintimmu mi maniamu i cellulari. E fu da chi mi turnau nta testa u tormentoni ru me BLOG……

MA I TELEFUNI non Hannu i Fila??????

In pratica N’amicu mei si cattau ‘u cellulari novu, ra Samsung e cu Mariu, n’amicu ndi mintimmu mi iucamu e fu allora che ho scoperto la Verità!!!!!!!

I machinetti ri videogiochi i candu erumu picculi, i sprimiru e divintaru cellulari!!!!!

In pratica stu cellulari aiva na vera e propria sala giochi e cu Mariu ndi mintimmu mi truamu “U Iocu Ca Papira”, “chiddu ri zombi”. Per chi non lo sapesse est i nu iocu in cui n’ominu aiva e sarbari na principessa i nu riavulu e pi fari chistu ndi passa i tutti i maneri, cumbatti cu Zombi, Corvi e Pianti Carnivuri. In pratica nu spassu!!!!

L’amicu Peppi cu Cellulari novu, si mintiu all’usu soi mi si faci u sboroni, e ndi rissi chi simu arretrati, pirchi u mundu iau avanti e nui ristammu arreru!!!! Di iochi chi usaumu nui non ci sunnu chiu ora i iochi sunnu realistici tutti in 3 dimensioni non di cosi i na vota. Tipu BattleField!!!!

A mia tuttu mi si poti riri tranni chi non sugnu modernu e pi pruvari mi cattaia stu BattleField, e l’installaia.

A prima impressioni chi aippi fu CASPITA è nu Film, ma  mentri iucava e passava u tempu mi pigghiava, ma non mi faciva pruari di sensazioni chi pruava cu iocu ca Papira.

Candu c’era u iocu ca papira era tutto staticu in 2 Dimensioni per usari nu termini tecnicu, senza nu motori graficu, nu motori fisicu chi simula i movimenti umani, ma sinceramente era chiù bellu, era chiù divertenti, ERUNU ATRI TEMPI.

I tempi in cui si usavunu i liri e passava nti me NONNA ANGELA mi nci ricu: NONNA l’hai milli liri, e idda mi ndi rava 2000, mpaninu ca salami  e nu bacettu. I tempi in cui si circava mi si finisci tuttu cu 200 liri e l’amici chi ti facivunu u tifu sa vincivi u riavulu e liberavi a principessa, o ti sputtivunu a vita sa facivi na cavulata. Poi finivi i sordi e niscivi fora mi iochi cu l’amici, finu a sira, candu turnavi a casa e ti mangiavi i purpetti e iavi mi ti curchi.

Pi carità BattleField è spettacolari, ma u iocu ra papira no batti!!!! Pi chiddu chi u iocu ra papira rappresenta, ovveru a me infanzia.

U circaia u iocu ca papira nti internet e scopria chi nci sunnu programmi chi si chiamunu emulatori chi simulanu a machinetta. Pi cu è interessatu si chiamunu MAME, e funzionunu cu cosi chi si chiamunu ROM, chi trattu apoi nta nu post chiù allegru.

U iornu ropu cuntinuammu u riscursu cu Peppi, ma no capisciva, cuntinuava a parrari i DirectX, PixelShader, ombre aliasing, mi viniva a voglia mu spaccu. Ieu pinsava sulamenti a cantu mi mancunu di iorna, a cantu mi manca iari nti me nonna mi nci ricu NONNA mi ru 1000 liri, a cantu mi manca me NONNA.

Chistu è veramente U IOCU CA PAPIRA, chi in realtà si chiama GOST ‘N GOBLIN.

 

Articolo originale  U iocu ca papira!! by U figgiu i Saru