MaleFigure: BerluSpera.. pari ch’u cuntu non è u soi!

memeberluspera

..e Voi ci riuscireste?

..FORAJABBU!