Prima di aderire alle proposte commerciali, informati sui costi e sulle condizioni del servizio!!
Scigghitan's Sayings

     Scumbogghia il tuo     MalanovaStyle!!

   MalaFelpe collezione 'mbernufundu e non solo!
   Scartati quasssottto il tuo proverbio in
'dialettese'..
   ..e ordinatindi una aggustu toj nella nostra MalaPutia!

per info scrivi a:  'ndivogghiUn@puruJeu

“SCIGGHITAN SAYINGS” 

 1. WATCHIN’….& DOIN’… -  (Virendu…facendu)

 2. THE BREAK OF THE NECK! - (‘a ruttura ru coddhu)

 3. I WANNA DIE JUST NOT TO SEE YOU - (vogghiu muriri quantu non mi ti viru)

 4. SHAME ON YOUR FACE! - (Virgogna p’a to’ facci)

 5. YOU CAN WRITE “PORK MEAT” UPON IT - (Nci po’ scriviri carni ‘i porcu)

 6. THE BRAIN IS A HAIR’S THREAD - (U ciriveddhu è ‘n filu ‘i capiddhu)

 7. WHAT A “SMOOTH BACK” YOU ARE! - (Chi schina liscia chi sì)

 8. WE MADE OURSELVES LIKE “ON THE GROUND” - (Ndi ficimu comu a ddha ‘n terra)

 9. LAUGH AT THIS BUTTON’S ROW! - (Ririnci ‘sta filarata ‘i buttuni)

 10. HEY, HEY, HEY, EV’RYBODY IN THE SAME WAY - (ndera,ndera,ndera tutti quanti i na manera)

 11. “NECK’S PEELS” GETTIN’ WASTED - (Oh, scorci ‘i coddhu chi si perdunu)

 12. HIT OF (BLOOD, WOOD, VINEGAR) - (Botta ‘i sangu-lignu-citu)

 13. HE WITH THE FIRE LIVED, HE WITH THE BREAD DIED - (Chiddhu cu focu campau, chiddhu cu pani muriu)

 14. NOW, HERE  I COME - (Ora vegnu)

 15. THE MOUSE SAID TO THE WALNUT TREE: <<GIVE ME SOME TIME AND I’LL PRICK THEE>> - (nci rissi u surici a nuci: rammi tempu chi ti perciu)

 16. THERE’S NOTHIN’ FOR THE CAT - (non c’è nenti pa iatta)

 17. COME DOWN AND DO IT BY YOURSELF! - (scindi e falla tu)

 18. PARSLEY IN EVERY SOUP - (putrusinu ogni minestra)

 19. THIS FACE IN THIS STORE, YOU WON’T SEE ANYMORE - (sta facci nta stu locali n’a viri cchiù)

 20. LET’S TAKE OFF OUR HAND - (luvamu manu)

 21. I KNOW YOU, SMALL PEAR TREE…! - (ti canusciu piareddha)

 22. OUT OF EVIL’S EYE! - (fora malocchiu)

 23. A WALNUT IN THE SACK, DOESN’T MAKE ANY “CRACK” - (na nuci nta nu saccu non faci scusciu)

 24. DON’T FILL ME WITH SAWDUST - (non mi inchiri i bampugghi)

 25. FOUR OF ROPE AND FIVE  OF STRING - (quattru i corda e cincu i spavu)

 26. I WENT UP TO MELIA TOWN, -Nchianaia a Mulia
  I PICKED COTTON ALL AROUN’. -
  Cuttuni cugghia
  I WAS GOING UP AND DOWN,-
  nchaianandu e calandu
  TO PICK COTTON I WAS BOUN’. -
  Cuttuni cugghiendu

 27. WHAT DO WE MISS, THE TIME? -(chi ndi manca, u tempu?)

 28. THE “NEVER’S” DAY AND THE “LATER’S” MONTH -(iornu i mai e misi i poi)

 29. GOOD BY HAND - (Bona i manu)

 30. DRENCHED BRAINS! - (ciriveddhi micciu)

 31. I GREET YOU FIG TREE’S FOOT - (ti salutu peri i fica)

 32. THE OX SAYS <<YOU’RE HORNED>> TO THE DONKEY - (u boi nci rici curnutu o sceccu)

 33. OUT OF MOCKERY! - (fora iabbu)

 34. EACH FLY’S LIVER IS SUBSTANCE - (ogni ficutu i musca è sustanza)

 35. WHAT HAVE I FORGOTTEN…MY PIPE? - (chi mi spirdia…a pipa?)

 36. THE CRAB SAID TO THE LOBSTER:<<CROOKED FEET!>> - (u rangiu nci rici a laustra “peri storti”)

 37. CARNIVAL STAYIN’ ON THE CASKS,- carnaluvari supra a butti
  HE EATS, HE DRINKS -
  mangia, mbivi
  'N NOTHIN’ BETTER ASKS -
  e si ndi futti

 38. YOU CAN’T SEE EVEN TO CURSE - (non si viri mancu mi si iestima)

 39. OH, HOLY MILL! - (Oh, santu mulinu)

 40. LIKE WE TALKED AND SAID… - (comu parrammu e dissimu…)

 41. I PAID THE MASTER WHO BUILT THE OVEN, I’VE LOST MY MONEY, IT FELL DOWN BROKEN - (Paviti mastru ch’u furnu cariu)

 42. THERE’S NO SALT FOR A POTATOE - (non c’è sali pi ‘na patata)

 43. CORAISIMA CROOKED NECK,- Coraisima coddhu stortu
  YOU ATE FIGS BEHIND MY BACK -
  ti mangiasti i fica all’ortu
  AND YOU SAID <<THAT’S NOT TRUE>> -
  e dicisti chi non è veru
  NOW I’M  GONNA SUIT YOU! -
  Ora pigghiu e ti querelu

 44. THE PITCH DARK CAN BE CUT WITH A SCYTHE - (u scuru si poti tagghiari ch’a runca)

 45. EACH HEAD IS A COURT - (ogni testa è tribunali)

 46. WHERE I TAKE YOU, IT’S MY OWN…BUSINESS - (aundi ti portu ieu su…cazzi mei)

 47. IT CAN’T BE DARKER THAN MIDNIGHT - (non poti essiri cchiù scuru ra menzanotti)

 48. I’VE GOT A HEADACHE WHICH IS SPEAKIN’ WITH ANGELS - (Aiu ‘n duluri i testa chi parra ch’u l’angili)

 49. CROSS IN MY SIDE! - (cruci nto sciancu)

 50. THE STUPID DONKEIS HAD SOME QUARRELS,- I scecchi si sciarriunu
   WHO GOT  THE WORST WERE …THE BARRELS -
  e i barriddhi levunu a furia

 51. HE WANTED STRAW FOR A HUNDRED HORSES - (Vuliva pagghia pi centu cavaddhi)

 52. YOU CAN TURN OUT INTO IRON! - (ti po’ fari i ferru)

 53. FOR A BASKET OF FIGS…YOU FORGOT THE WALKING! - (Pi ‘n panaru i fica vu spirdistu u caminari)

 54. THE YOUNGER CHILDREN GET THE BEST THINGS - (i picciriddhi hannu i megghiu cosi)

 55. EACH BITE WAS SAYIN’ THE CREED! - (ogni muzzicata riciva u creru)

 56. WHO KILLS A DOG OR A CAT,- cu ‘mmazza cani e iatti
  FOR SEVEN YEARS -
  pi sett’anni
  THE DEATH HE’LL COMBAT. -
  Ch’a morti cumbatti

 57. THE TIME IS PASSING,- u tempu passa
  THE WAX IS MELTING -
  a cira squagghia
  AND THE SAINT DOESN’T WALK -
  e u santu non camina

 58. GO AND JUMP INTO THE SEA WITH ALL YOUR CLOTHES! - (Va iettiti a mari cu tutti i robi)

 59. NOTHING FOR ME, NEITHER BONES FOR THE DOGS! - (Nenti pi mia mancu ossa pi cani)

 60. GO TO TAKE THE HAND NET! - (Va pigghia u coppu)

 61. WHO SHARES, TAKES THE BEST PORTION - (cu sparti pigghia a megghiu parti)

 62. YOU DO EV’RYONE HARM MOST THAN THE JUSTICE - (fa cchiù dannu ra giustizia)

 63. WHEN THE DONKEY DON’T WANNA DRINK,- quandu u sceccu non voli mbiviri
  YOU HOOT AT HIM IN VAIN. -
  avogghia chi nci frischi

 64. THE FISH STINKS FROM THE HEAD - (u pisci puzza ra testa)

 65. YOU’RE MAKIN’ UP IN VAIN, FROM THE HEAD TO THE FEET.
  THE SAINT IS MADE OF MARBLE, HE JUST DOES NOT SWEAT. -
  (Avogghia chi tiliffi e fa cannola, u santu esti i marmuru e non sura)

 66. DO YOU THINK ARE WRAPPING NOUGAT? - (chi ti pensi, chi ncartamu turruni?)

 67. WHO DOESN'T WANT TO... I WISH HE GETS BLIND - (cu non voli mi sciorba)!

 68. TIE THE DONKEY WHERE THE MASTER WANTS! - (‘ttacca u sceccu aundi voli u patruni)

 69. YOU CAN’T BE FOUND NOT EVEN WITH THE HUNTIN’ DOGS! - (non ti trovunu mancu i cani i caccia)

 70. ALMONDS’ MADHOUSE! - (manicomiu ri mmendulari)

 71. GOODNIGHT TO THE MUSIC PLAYERS! - (bonanotti e’ sonaturi)

 72. ALL THE WORLD IS PORK FAT’S FRIED SCRAPS! - (tuttu ‘u mundu è frittuli)

 73. TO GIVE NO ACCOUNT - non mi nci rugnu saziu
  TO THE DEATH -  a’ morti
  I WISH TO DIE -  vuliva muriri
  WITH MY EYES OPEN’D -  cu l’occhi perti

 74. ZI’ NINNIRU, HAVE YOU COME? -  Zi’ Ninniru vinisti?
  TAKE A BENCH AND JUST SIT DOWN. - Pigghiti a seggia e ‘ssettiti
  AS SOON AS I END THIS DISTUFF -  comu finisciu sta cunucchiata
  WE’LL EMBRACE STRONG ENOUGH. -  ndi facimu na bella mbrazzata

 75. I HAVE NO SINGLE EYE, WITH WHICH I CAN CRY! - non haiu occhi pi ciangiri

 76. OH, THE FAULT, IT’S REALLY TRUE,
  I
  S OF THE CRADLE THAT ROCK’D YOU! - Oh naca chi ta nnacau

 77. OH, MY POOR BELLY, -  Povira panza mei
  MY BELLY … POOR! -  povira panza
  IF I WON’T CARE FOR YOU,  - se non ti pezu ieu
  NOBODY WILL, SURE! -  nuddhu ti penza

 78. TOUCH ME CICCU THAT MAMA WANTS! - (Tocchimi Ciccu ch’a mamma voli)

 79. THE BIRD IN THE CAGE - ‘U ceddhu nta l’argia
  SINGS OUT OF ENVY - o canta pi ‘mbiria
  OR JUST FOR RAGE - o canta pi raggia

 80. LIBERATING SAINT, - Santu libiranti!
  WE CURSED FOR THE SHOCK!
  ECEPTING THE BAPTISM - Livandu ‘u Battiscinu
  AND SAVIN’ THE FROCK! - Livandu l’abitu

 81. HE PROMISES FOR CERTAIN AND HE MISSES FOR SURE - (Prumetti certu e manca sicuru)

 82. WHERE YOU SPENT YOUR SUMMER, - Aundi ti facisti ‘a ‘stati
  THERE SPEND YOUR WINTER - fatti ‘u ‘mbernu

 83. JUST ONE TIME YOU TAKE OLD WOMAN IN! - (‘Na vota si futti ‘a vecchia)

 84. THE YAWN IS ENVIOUS - (‘U baragghiu è ‘mbiriusu)

 85. ONE IS BEIN’ GOOD ‘TIL THE OTHER WANTS - (Sta onu unu finu a chi voli l’atru)

 86. THE GOOD HORSE IS NOT LACKING IN SADDLE - (O’ cavaddhu bonu non ci manca ‘a sella)

 87. YOU’RE UGLY BUT HUNGRY - (Siti brutti ma ‘a fami l’aviti)

 88. STOOP DOWN REED, THE FLOOD IS PASSING! - (‘Mbasciti iuncu ch’a sciumara passa)

 89. WHY I GOT TO HAVE A DEVIL AT MY BOLSTER? - (Pirchì haiu aviri nu riavulu o’ capizzu?)

 90. IF THE STREAM FLOWS ONCE AGAIN - Non mi cala all’ulivitu
  RIGHT DOWN THE “OLIVE GROVE” - n’atra vota la sciumara.
  IT WILL DESTROY REED THICKETS, - Se si leva lu cannitu
  WE WON’T MAKE BASKETS ANYMORE! - non facimu cchiù panara!

 91. WHEN THE RAIN COMES - Quandu l’acqua
  FROM THE LIGHTHOUSE - veni ru faru,
  LET’S FIND A SHELTER - va’ troviti
  LIKE THE MOUSE  - riparu
   

'Ggiungi Malanova 'e Preferiti - MalanovaMaster : T@to - 'Mpostalo come pagina 'niziale
 
 - (MalaDefinizione : 1024x768) - MalaNovando dal 01.09.2005