PUTI’A FAR ‘NA SIRINATA

luna_piena

 

 

 

 

 

 

Cusì china era la luna

a principiu i ‘sta sirata,

chi s’aiva ‘na canzuna

putì’a far ‘na sirinata.

 

Si schirzava cu l’amici

ma lu tempu poi cangiau:

acqua e ventu forti fici,

sì, a tutti ‘ssicutau.

 

Certu, è veru, pari stranu

ma giustu oggi cangia ‘u misi,

pirciò parti ‘u scigghitanu,

si sbacanta lu paisi!

 

Vi salutu i ‘sta manera,

a vui chi ferii ccà finistu

e chi in terra furistera

pi lavur vi trasferistu.

 

Pirciò ora sai chi fazzu?

Mentri brisci ‘u novu iornu,

a vui tutti forti ‘mbrazzu,

scigghitani, bon ritornu!

 

Scilla, 1 Settembre 2010

                              ‘U Nonnu